BIP Sp nr 2 Wałcz
YouTube SP nr 2 Wałcz
Dziennik internetowy

Koło strzeleckie

 

Strzelectwo sportowe

Strzelectwo sportowe pozwala młodym ludziom wykształcić pożądane cechy charakteru, a mianowicie: wytrwałość, cierpliwość, współzawodnictwo sportowe, odpowiedzialność, zdyscyplinowanie, opanowanie, samokontrolę i rozwagę. Jej uprawianie daje niewątpliwie dużo satysfakcji. Ponadto stanowi element przysposabiania młodzieży do odpowiedzialności za obronę państwa, stanowi korelację z edukacją dla bezpieczeństwa oraz jest wspaniałym sposobem na spędzanie wolnego czasu. 

Treningi odbywają się jeden raz w tygodniu na strzelnicy Ligi Obrony Kraju w Wałczu.

Uczniowie uczęszczający na zajęcia mogą pochwalić się licznymi osiągnięciami na zawodach strzeleckich z czego szkoła słynie w środowisku lokalnym.

Koło strzeleckie

Koło strzeleckie - cele:

 • Rozwój i upowszechnianie strzelectwa.
 • Upowszechnianie znajomości broni strzeleckiej.
 • Nauka strzelania.
 • Udział w lokalnym życiu sportowym oraz działaniach popularyzujących strzelectwo.
 • Stałe podnoszenie poziomu szkolenia strzeleckiego członków szkolnego koła.
 • Organizacja czasu wolnego uczniów.
 • Kreowanie cech charakteru (wytrwałości, cierpliwości, współzawodnictwa sportowego, odpowiedzialności, pomocy koleżeńskiej).
 • Pogłębianie zainteresowań strzelectwem sportowym uczniów w ramach spędzania wolnego czasu.

Realizacja celów szkolnego koła strzeleckiego:

 • Organizowanie szkoleń i treningów dla młodzieży szkolnej.
 • Organizowanie zawodów oraz imprez strzeleckich jak również udział w zawodach i imprezach organizowanych przez LOK w Wałczu.
 • Stwarzanie odpowiednich warunków do uprawiania strzelectwa poprzez zapewnienie bezpieczeństwa na strzelnicy LOK w Wałczu, opieki instruktorskiej, dobór broni, urządzeń i materiałów szkoleniowych.
 • Prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej i popularyzującej w zakresie strzelectwa.

Piotr Owczarek

 

Kontakt

Dni wolne od zajęć, szukaj na stronie, kontakt.

Dni wolne od zajęć

 1. 2 listopada 2020 r.
 2. 4 i 5 stycznia 2021 r.
 3. 4 maja 2021 r.
 4. 4 czerwca 2021 r.

Szkolne dzwonki


Adres

Szkoła Podstawowa nr 2
im. R. Schumana w Wałczu
78-600 Wałcz
   ul. M. Konopnickiej 2
  67 258 47 28
  sekretariat(at)sp2walcz.com
  sp2walcz.com

Szukaj