BIP Sp nr 2 Wałcz
YouTube SP nr 2 Wałcz
Dziennik internetowy

Prawa i obowiązki ucznia

 

Uczeń ma prawo do:

Nasi uczniowie

 • właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej,
 • opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami
 • przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności,
 • zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
 • obiektywnej, jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i oceny zachowania wystawionych zgodnie z wewnątrzszkolnym regulaminem systemu oceniania i ustalonymi kryteriami ocen z zachowania,
 • życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,
 • swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych jeśli nie narusza tym dobra innych osób,
 • rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
 • pomocy w przypadku trudności w nauce,
 • korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego,
 • korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych,
 • wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających w szkole,
 • korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej, zgodnie z odrębnymi przepisami,
 • poszanowania praw zawartych w Konwencji o prawach dziecka.

Obowiązki ucznia

 • Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły, a zwłaszcza dotyczących: systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły.
 • Przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły, przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności.
 • Szanowania poglądów i przekonań innych ludzi.
 • Podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, nauczycieli oraz ustaleniom rady samorządu klasowego i szkolnego.
 • Godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią, dbania o piękno mowy ojczystej, dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów,
 • Reprezentowania szkoły na zewnątrz zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami, np. w zawodach sportowych, konkursach przedmiotów zawodowych itp.,
 • Troszczenia się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd, starania się o utrzymanie czystości i porządku na terenie szkoły,

O czym uczeń wiedzieć powinien:

 • Wszelkie informacje uzyskane przez Rzecznika w toku postępowania mediacyjnego stanowią tajemnicę służbową.
 • Zadaniem Rzecznika jest sprawowanie nadzoru nad tym, aby w procesie dydaktyczno-wychowawczym każdy uczeń traktowany był podmiotowo.
 • Rzecznik Praw Ucznia ma prawo i możliwość aktywnie ingerować w każdym przypadku, gdy naruszane zostaną prawa ucznia lub prawa dziecka.
 • Do zadań Rzecznika należy też inicjowanie działań, których celem jest ochrona praw ucznia.
 • Podstawą działania Rzecznika Praw Ucznia jest Statutu Szkoły, a w uzasadnionych przypadkach Konwencja Praw Dziecka.

 

Wstecz

» Sprawy sporne

Kontakt

Dni wolne od zajęć, szukaj na stronie, kontakt.

Dni wolne od zajęć

 1. 2 listopada 2020 r.
 2. 4 i 5 stycznia 2021 r.
 3. 4 maja 2021 r.
 4. 4 czerwca 2021 r.

Szkolne dzwonki


Adres

Szkoła Podstawowa nr 2
im. R. Schumana w Wałczu
78-600 Wałcz
   ul. M. Konopnickiej 2
  67 258 47 28
  sekretariat(at)sp2walcz.com
  sp2walcz.com

Szukaj