BIP Sp nr 2 Wałcz
YouTube SP nr 2 Wałcz
Dziennik internetowy

Regulamin wypożyczalni i centrum multimedialnego

 

Regulamin wypożyczalni


 1. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły i rodzice.
 2. Godziny otwarcia biblioteki podane są na drzwiach wejściowych.
 3. Książki można wypożyczać tylko na swoje nazwisko.
 4. Jednorazowo można wypożyczyć 4 książki na okres 1 miesiąca.
 5. Uczniowie przygotowujący się do konkursów, olimpiad mają prawo do wypożyczenia większej liczby książek.
 6. Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki, a wypożyczalnia nie ma zamówień, może przed upływem terminu zwrotu prosić o jej prolongowanie.
 7. Prośbę czytelnika o zarezerwowanie książki uwzględnia się w kolejności zamówień.
 8. W okresie choroby zakaźnej panującej w domu uczeń nie może korzystać z biblioteki.
 9. Czytelnikowi nie wolno brać samemu książek z księgozbioru podręcznego.
 10. Książek wypożyczonych w bibliotece nie należy pożyczać innym osobom.
 11. Książki i inne dokumenty należy szanować jako dobro wspólne. Zauważone uszkodzenia zgłasza się bibliotekarzowi.
 12. W bibliotece obowiązuje cisza, zakaz spożywania posiłków i picia napojów.
 13. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki (innego dokumentu) należy ją odkupić bądź zwrócić inną przydatną bibliotece o równej lub większej wartości.
 14. Do czasu uregulowania należności czytelnik jest zawieszony w prawach korzystania z biblioteki.
 15. Na trzy tygodnie przed końcem roku szkolnego książki powinny być zwrócone do biblioteki.
 16. W przypadku zmiany szkoły uczeń zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się z biblioteką szkolną.
 17. Każdy czytelnik zobowiązany jest do zaznajomienia się z niniejszym regulaminem i do bezwzględnego przestrzegania go.
Spotkanie w czytelni

Regulamin Centrum Multimedialnego


 1. Z Centrum Multimedialnego mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i pracownicy Szkoły Podstawowej nr 2 w Wałczu od poniedziałku do piątku w godzinach otwarcia biblioteki. Uczniowie mogą indywidualnie korzystać z komputerów tylko w czasie wolnym od zajęć edukacyjnych.
 2. Pierwszeństwo w korzystaniu z komputerów mają osoby realizujące konkretny temat dydaktyczny.
 3. Wykorzystanie Centrum Multimedialnego w celach innych niż naukowe jest dopuszczalne w przypadku wolnych stanowisk.
 4. Maksymalny czas pracy przy stanowisku komputerowym wynosi 1 godzinę i może być przedłużony w szczególnych przypadkach po uzyskaniu zgody opiekuna Centrum Multimedialnego.


 5. Przy każdym stanowisku może pracować co najwyżej jeden uczeń.
 6. Komputer uruchamia i wyłącza nauczyciel bibliotekarz. Rozpoczęcie pracy następuje po wpisaniu się do Zeszytu Centrum Multimedialnego i uzyskaniu przydziału stanowiska komputerowego.
 7. Wpisanie się do Zeszytu Centrum Multimedialnego jest potwierdzeniem znajomości Regulaminu Centrum Multimedialnego.
 8. Użytkownik komputera musi posiadać elementarną znajomość jego obsługi i oprogramowania. Nauczyciel bibliotekarz nie ma obowiązku obsługiwać komputera, może udzielać pomocy, jeśli dysponuje aktualnie czasem.
 9. Zalecane jest wysyłanie i odbieranie poczty elektronicznej za pośrednictwem stron internetowych przeglądarek.
 10. Programy udostępniane są jednie na miejscu, nie ma możliwości wypożyczeń ich do domu lub wynoszenia ich do innych pomieszczeń. Wyjątek stanowią nauczyciele, którzy chcą skorzystać z programów w pracowni informatycznej.
 11. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów.
 12. W przypadku zatrzymania systemu przez program antywirusowy należy bezzwłocznie zaprzestać dalszej pracy i powiadomić opiekuna Centrum Multimedialnego o zaistniałej sytuacji.
 13. Korzystający z Centrum Multimedialnego ponosi pełną odpowiedzialność za stan stanowiska komputerowego.
 14. Korzystanie z drukarki sieciowej, nagrywarki i skanera jest możliwe po uzyskaniu zgody opiekuna Centrum Multimedialnego.
 15. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia i nieprawidłowości w pracy komputera należy poinformować o tym opiekuna Centrum Multimedialnego.
 16. Korzystając z komputera, należy zachować ciszę, torby pozostawić wyznaczonym miejscu. Nie wolno wnosić napojów ani artykułów spożywczych.
 17. Nie wolno ściągać i przechowywać plików o treści sprzecznej z prawem i ogólnie przyjętymi normami moralnymi.
 18. Po zakończeniu pracy należy usunąć zapisane przez siebie pliki. W uzasadnionych przypadkach uczeń na określony czas może pozostawić zapisane przez siebie pliki.
 19. Zabrania się instalowania na dyskach lokalnych komputerów oprogramowania przyniesionego z zewnątrz i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach i ustawieniach systemowych. Zakazuje się również dołączania jakichkolwiek urządzeń peryferyjnych bez zgody opiekuna Centrum Multimedialnego.
 
 

Kontakt

Dni wolne od zajęć, szukaj na stronie, kontakt.

Dni wolne od zajęć

 1. 2 listopada 2020 r.
 2. 4 i 5 stycznia 2021 r.
 3. 4 maja 2021 r.
 4. 4 czerwca 2021 r.

Szkolne dzwonki


Adres

Szkoła Podstawowa nr 2
im. R. Schumana w Wałczu
78-600 Wałcz
   ul. M. Konopnickiej 2
  67 258 47 28
  sekretariat(at)sp2walcz.com
  sp2walcz.com

Szukaj