BIP Sp nr 2 Wałcz
YouTube SP nr 2 Wałcz
Dziennik internetowy

Projekt unijny

 

Projekt unijny

Gmina Miejska Wałcz realizuje projekt pn. „Podniesienie jakości pracy Gimnazjum nr 2 (od 01.09.2017 r. Szkoły Podstawowej Nr 2) w Wałczu poprzez doradztwo edukacyjno-zawodowe, wyposażenie pracowni chemicznej i naukę programowania".


 

Sp2 Wałcz

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, Oś priorytetowa RPZP.08.00.00 „Edukacja", Działanie RPZP.08.05.00 Upowszechnianie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach tzw. Kontraktów Samorządowych.

 • Wartość projektu: 418 599,69 zł, w tym wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 311 187,04 zł
 • Okres realizacji projektu: 02.01.2017 r. - 30.06.2020 r.

Celem projektu jest stworzenie możliwości rozwoju kompetencji kluczowych wśród uczniów w takim zakresie, aby po ukończeniu mieli większą świadomość i potrzebę dalszego uczenia się i doskonalenia umiejętności oraz tak, aby kompetencje ich były adekwatne do lokalnych potrzeb rynku pracy.

Głównymi rezultatami projektu planowanymi do osiągnięcia są:

 • Nabycie kompetencji kluczowych po zakończeniu realizacji programu przez 250 uczniów.
 • Uzyskanie kwalifikacji i nabycie kompetencji po zakończeniu programu przez 30 nauczycieli.
 • Doposażenie pracowni przedmiotowych i wykorzystywanie tego doposażenia do prowadzenia zajęć edukacyjnych w Gimnazjum nr 2 (po 01.09.2017 r. Szkoły Podstawowej nr 2) w Wałczu.

Wsparciem projektowym zostanie objętych 325 uczniów, zamieszkałych na terenie województwa zachodniopomorskiego, uczęszczających do Gimnazjum nr 2 (od 01.09.2017r. Szkoły Podstawowej nr 2) w Wałczu oraz 40 zatrudnionych w szkole nauczycieli.

Formy wsparcia realizowane w ramach projektu:

Dodatkowe zajęcia dla uczniów w ramach:

 • Doradztwa edukacyjno–zawodowego.
 • Organizacji zajęć z chemii.
 • Organizacji zajęć z fizyki.
 • Organizacji zajęć z biologii.
 • Organizacji zajęć z geografii.
 • Organizacji zajęć laboratoryjnych z chemii.
 • Zajęć wspierających z terapeutą, psychologiem, pedagogiem.
 • Zajęć z programowania dla uczniów wykazujących szczególne zainteresowania i umiejętności w tym zakresie.
 • Zajęć z zakresu technologii informacyjno–komunikacyjnej.
 • Studia podyplomowe dla nauczycieli.
 • Zakup mobilnej pracowni komputerowej wyposażonej w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK.
 • Zakup wyposażenia do sali doświadczania świata.
 

Wstecz

» Projekt unijny

Kontakt

Dni wolne od zajęć, szukaj na stronie, kontakt.

Dni wolne od zajęć

 1. 18 października 2019 r.
 2. 31 października 2019 r.
 3. 2 i 3 stycznia 2020 r.
 4. 30 kwietnia 2020 r.
 5. 12 czerwca 2020 r.

Szkolne dzwonki


Adres

Szkoła Podstawowa nr 2
im. R. Schumana w Wałczu
78-600 Wałcz
   ul. M. Konopnickiej 2
  67 258 47 28
  sekretariat(at)sp2walcz.com
  sp2walcz.com

Szukaj