BIP Sp nr 2 Wałcz
YouTube SP nr 2 Wałcz
Dziennik internetowy

Stołówka - informacje

 

§ 1 Podstawa prawna funkcjonowania stołówki

 • art. 106 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe Dz.U.2017.0.59
 • uchwała Rady Miasta V/sXV/137/07 z dnia 18 grudnia  2007 r. w sprawie zasad korzystania przez uczniów ze stołówki szkolnej.
 • art. 30 ust. z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm)  i  art. 3 ustawy z dnia 5 września 2016 o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywaniu zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 poz. 1454)

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła prowadzi stołówkę szkolną.
 2. Stołówka szkolna funkcjonuje w dni nauki szkolnej.
 3. Stołówka nie funkcjonuje w czasie ustawowych dni wolnych od pracy, świąt i przerw w zajęciach szkolnych oraz w dni wolne od zajęć dydaktycznych.
 4. Regulamin korzystania ze stołówki określa zasady odpłatności oraz warunki korzystania przez uczniów i pracowników szkoły z posiłków wydawanych w stołówce szkolnej.
 5. Niniejszy regulamin oraz wszelkie zmiany w nim wprowadzone podane są do publicznej wiadomości w sposób przyjęty przez szkołę.

§ 3 Uprawnieni do korzystania ze stołówki

 1. Do korzystania z posiłków przygotowywanych w stołówce szkolnej uprawnieni są:
  a) uczniowie i pracownicy  Szkoły Podstawowej nr 2 w Wałczu oraz Szkoły Podstawowej nr 5 w Wałczu  wnoszący opłaty indywidualne;
  b) uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Wałczu oraz  Szkoły Podstawowej nr 5, których obiady są refundowane przez ośrodki pomocy społecznej i inne podmioty.

§ 4 Odpłatność za obiady

 1. Cena jednego obiadu ustalona jest  przez dyrektora szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym na każdy rok szkolny.
  Cenę posiłku ustala się:
  a) dla uczniów na podstawie kosztu surowców zużytych do przygotowania posiłku (tzw. „wsad do kotła”),
  b) dla nauczycieli na podstawie kosztu surowców zużytych do przygotowania posiłku (tzw. „wsad do kotła ”oraz  kosztów ich przygotowania),
  c) dla pracowników niepedagogicznych na podstawie kosztu surowców zużytych do przygotowania posiłku (tzw. „wsad do kotła” oraz kosztów  ich przygotowania +  stawka% VAT).
 2. Opłaty za obiady należy uregulować do 15 danego miesiąca.

§ 5 Zwroty za obiady

 1. Zwrot poniesionych kosztów za posiłki może nastąpić z powodu choroby, wycieczki/ imprezy szkolnej, innych przyczyn losowych, jeżeli nieobecność ucznia/nauczyciela/ pracownika wynosi jeden dzień lub dłużej.
 2. Dopuszcza się możliwość zwrotu dziennej wysokości opłaty za korzystanie ze stołówki szkolnej przez ucznia/pracownika, za pierwszy dzień nieobecności w przypadku gdy nieobecność zostanie zgłoszona nie później niż do godz. 11.00 w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym nieobecność lub rezygnację.

§ 6 Wydawanie posiłków

 1. Obiady wydawane są w godzinach określonych przez dyrektora szkoły. Godziny te odpowiadają przerwom międzylekcyjnym.
 2. W stołówce oraz na stronie www  jest udostępniony, zatwierdzony przez dyrektora szkoły tygodniowy jadłospis.
 3. Posiłki przygotowywane są zgodnie z obowiązującymi zasadami oraz zasadami zdrowego żywienia.
 4. Stołówka nie wydaje posiłków dla uczniów na wynos.
 5. Nad bezpieczeństwem uczniów przebywających w czasie obiadu w stołówce szkolnej czuwają dyżurujący nauczyciele.
 6. Podczas wydawania obiadów zabrania się pobytu w stołówce osobom, które nie spożywają posiłków, w tym również rodzicom uczniów.

§ 7  Postanowienia końcowe

 1. Traci moc Regulamin Stołówki Szkolnej przy Publicznym Gimnazjum  nr 2 im. R. Schumana  wprowadzony zarządzeniem dyrektora  nr 10/16-17 z dnia 09.02.2017 r. 
 2. Regulamin wychodzi w życie z dniem 1 września 2017 r. 

Zasady odpłatności za posiłki

 1. Opłaty za korzystanie ze stołówki wynoszą:
  - dzieci i młodzież 4,50 zł za jeden obiad,
  - dorośli 9 zł za jeden obiad. 
 2. Należność należy uregulować do dnia 15-tego każdego miesiąca. 
 3. Opłaty przyjmuje intendentka w godzinach urzędowania tj. codziennie od 7:00 do 11:00. 
 4. W przypadku rezygnacji z posiłku należy zgłosić to najpóźniej w dniu rezygnacji do godz. 8:30. Zgłoszenia przyjmuje intendentka lub sekretariat szkoły tel. 67 258 47 28. 
 5. Wszystkie reklamacje dotyczące opłat za niezgłoszone rezygnacje nie będą uwzględniane - za przygotowane posiłki należy zapłacić.

Pracownice kuchniPyszne obiady przygotowują panie:
(na zdjęciu od lewej)

 • Stanisława Gryga (intendentka)
 • Katarzyna Wojtaszewska 

  oraz Izabela Łyskawa
Kliknij zdjęcie

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalej

» Jadłospis

Kontakt

Dni wolne od zajęć, szukaj na stronie, kontakt.

Dni wolne od zajęć

 1. 18 października 2019 r.
 2. 31 października 2019 r.
 3. 2 i 3 stycznia 2020 r.
 4. 30 kwietnia 2020 r.
 5. 12 czerwca 2020 r.

Szkolne dzwonki


Adres

Szkoła Podstawowa nr 2
im. R. Schumana w Wałczu
78-600 Wałcz
   ul. M. Konopnickiej 2
  67 258 47 28
  sekretariat(at)sp2walcz.com
  sp2walcz.com

Szukaj