Obiad na stołówce

§ 1 Podstawa prawna funkcjonowania stołówki

  • art. 106 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe Dz.U.2017.0.59
  • uchwała Rady Miasta V/sXV/137/07 z dnia 18 grudnia  2007 r. w sprawie zasad korzystania przez uczniów ze stołówki szkolnej.
  • art. 30 ust. z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm)  i  art. 3 ustawy z dnia 5 września 2016 o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywaniu zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 poz. 1454)

§ 2 Postanowienia ogólne

1 W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła prowadzi stołówkę szkolną.

2Stołówka szkolna funkcjonuje w dni nauki szkolnej.

3Stołówka nie funkcjonuje w czasie ustawowych dni wolnych od pracy, świąt i przerw w zajęciach szkolnych oraz w dni wolne od zajęć dydaktycznych.

4Regulamin korzystania ze stołówki określa zasady odpłatności oraz warunki korzystania przez uczniów i pracowników szkoły z posiłków wydawanych w stołówce szkolnej.

5Niniejszy regulamin oraz wszelkie zmiany w nim wprowadzone podane są do publicznej wiadomości w sposób przyjęty przez szkołę.

§ 3 Uprawnieni do korzystania ze stołówki

1 Do korzystania z posiłków przygotowywanych w stołówce szkolnej uprawnieni są:

a uczniowie i pracownicy  Szkoły Podstawowej nr 2 w Wałczu oraz Szkoły Podstawowej nr 5 w Wałczu wnoszący opłaty indywidualne;

buczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Wałczu oraz Szkoły Podstawowej nr 5, których obiady są refundowane przez ośrodki pomocy społecznej i inne podmioty.

§ 4 Odpłatność za obiady

1Cena jednego obiadu ustalona jest przez dyrektora szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym na każdy rok szkolny.


Cenę posiłku ustala się:

adla uczniów na podstawie kosztu surowców zużytych do przygotowania posiłku (tzw. „wsad do kotła”),

bdla nauczycieli na podstawie kosztu surowców zużytych do przygotowania posiłku (tzw. „wsad do kotła ”oraz kosztów ich przygotowania),

cdla pracowników niepedagogicznych na podstawie kosztu surowców zużytych do przygotowania posiłku (tzw. „wsad do kotła” oraz kosztów ich przygotowania + stawka% VAT).

2Opłaty za obiady należy uregulować do 15 danego miesiąca.

§ 5 Zwroty za obiady

1Zwrot poniesionych kosztów za posiłki może nastąpić z powodu choroby, wycieczki/ imprezy szkolnej, innych przyczyn losowych, jeżeli nieobecność ucznia/nauczyciela/ pracownika wynosi jeden dzień lub dłużej.

2Dopuszcza się możliwość zwrotu dziennej wysokości opłaty za korzystanie ze stołówki szkolnej przez ucznia/pracownika, za pierwszy dzień nieobecności w przypadku gdy nieobecność zostanie zgłoszona nie później niż do godz. 11.00 w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym nieobecność lub rezygnację.

§ 6 Wydawanie posiłków

1Obiady wydawane są w godzinach określonych przez dyrektora szkoły. Godziny te odpowiadają przerwom międzylekcyjnym.

2W stołówce oraz na stronie www  jest udostępniony, zatwierdzony przez dyrektora szkoły tygodniowy jadłospis.

3Posiłki przygotowywane są zgodnie z obowiązującymi zasadami oraz zasadami zdrowego żywienia.

4Stołówka nie wydaje posiłków dla uczniów na wynos.

5Nad bezpieczeństwem uczniów przebywających w czasie obiadu w stołówce szkolnej czuwają dyżurujący nauczyciele.

6Podczas wydawania obiadów zabrania się pobytu w stołówce osobom, które nie spożywają posiłków, w tym również rodzicom uczniów.

§ 7 Postanowienia końcowe

1 Traci moc Regulamin Stołówki Szkolnej przy Publicznym Gimnazjum nr 2 im. R. Schumana wprowadzony zarządzeniem dyrektora nr 10/16-17 z dnia 09.02.2017 r.

2Regulamin wychodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.

Informujemy, że od dnia 7 września 2020 r. rozpoczynamy gotowanie obiadów na terenie szkoły.

Cena za 1 obiad wynosi 4, 50 zł.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z wytycznymi GIS – szkoła nie wydaje obiadów na wynos.

Prosimy o terminowe wpłaty za obiady do 10 – każdego miesiąca na konto szkoły:
38124037121111001028772319
treść przelewu: np. Tomasz Wiśniewski, klasa I B, obiady za wrzesień.

Zasady odpłatności za posiłki

1 Opłaty za korzystanie ze stołówki wynoszą:
– dzieci i młodzież 4,50 zł za jeden obiad,
– dorośli 9 zł za jeden obiad.

2Należność należy uregulować do dnia 15-tego każdego miesiąca.

3Opłaty przyjmuje intendentka w godzinach urzędowania tj. codziennie od 7:00 do 11:00.

4W przypadku rezygnacji z posiłku należy zgłosić to najpóźniej w dniu rezygnacji do godz. 8:30. Zgłoszenia przyjmuje intendentka lub sekretariat szkoły tel. 67 258 47 28.

5Wszystkie reklamacje dotyczące opłat za niezgłoszone rezygnacje nie będą uwzględniane – za przygotowane posiłki należy zapłacić.