Dziewczynki na placu zabaw

I. Postanowienia ogólne

 1. Świetlica szkolna jest integralną częścią szkoły – w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo-opiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz w programie wychowawczym szkoły.
 2. Regulamin świetlicy opracowywany jest co roku przez opiekuna świetlicy (modyfikowany w miarę potrzeb) na początku każdego roku szkolnego i zatwierdzany przez dyrektora szkoły.

Organizacja zajęć:

 1. Świetlica szkolna jest czynna codziennie od 6.45-16.00.
 2. Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości.

II. Cele i zadania świetlicy.

Opiekun w świetlicy szkolnej zapewnia dzieciom i młodzieży:

 1. Zorganizowaną opiekę wychowawczą uczniom dojeżdżającym w godzinach przed lekcjami lub po lekcjach.
 2. Pomoc w nauce oraz odpowiednie warunki do nauki własnej, rekreacji, i rozwijania własnych zainteresowań.
 3. Kształtują nawyki kultury osobistej i współżycia w grupie.
 4. Rozwijają zainteresowania oraz zdolności uczniów.
 5. Wdrażają do samodzielnej pracy umysłowej.
 6. Udzielają indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce.
 7. Organizują właściwy i kulturalny wypoczynek.
 8. Współpracują i współdziałają ze szkołą, domem oraz środowiskiem lokalnym.
 9. Prowadzą pracę wychowawczą zmierzającą do kształtowania u wychowanków właściwej postawy społeczno-moralnej
 10. Do podstawowych  zadań świetlicy szkolnej należy:
  • organizowanie opieki, pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy;
  • odkrywanie i rozwijanie zainteresowań;
  • stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnych rozrywek, kształcenie nawyków kulturalnego życia codziennego;
  • upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia;
  • rozwijanie samodzielności i samorządności;
  • współdziałanie z nauczycielami, rodzicami oraz instytucjami społecznymi;
  • zapewnienie bezpieczeństwa

III. Założenia organizacyjne szkoły podstawowej.

Opieką wychowawczą objęci są wszyscy uczniowie dojeżdżający. W świetlicy szkolnej mogą również przebywać uczniowie  oczekujący na terenie szkoły na planowe zajęcia lekcyjne lub pozalekcyjne lub uczniowie danej klasy, skierowani do niej przez dyrektora lub wicedyrektora szkoły w wyjątkowej sytuacji, gdy zaistnieje nagła potrzeba zorganizowania zastępstwa za nieobecnego na lekcji nauczyciela.

IV. Prawa i obowiązki wychowanków świetlicy.

Uczniowie korzystający ze świetlicy mają prawo do:

 1. Korzystania z pomocy nauczyciela – opiekuna świetlicy w odrabianiu lekcji i pokonywaniu trudności w nauce.
 2. Rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień.
 3. Korzystania z pomocy dydaktycznych, gier, itp.
 4. Opieki wychowawczej, życzliwego i podmiotowego traktowania.
 5. Uczniowie mogą zgłaszać pomysły zajęć i ich tematy.

Uczniowie korzystający ze świetlicy zobowiązani są do:

 1. Nienagannego i należytego zachowania się w świetlicy wobec wychowawców i kolegów.
 2. Zachowywania się tak, by nie przeszkadzać innym w zabawie i nauce.
 3. Słuchania i wykonywania poleceń nauczyciela , opiekuna świetlicy.
 4. Dbania o higienę osobistą i estetyczny wygląd świetlicy.
 5. Poszanowania sprzętu i wyposażenia świetlicy.
 6. Ponoszenia odpowiedzialności za zniszczenia.
 7. Nie opuszczania świetlicy bez uprzedniego zgłoszenia nauczycielowi.
 8. Przestrzegania regulaminu świetlicy.

V. Nagrody i kary wobec wychowanków.

Kary:

 1. Upomnienie udzielone przez nauczyciela, opiekuna świetlicy.
 2. Uwaga w dzienniku lekcyjnym i świetlicowym.
 3. Upomnienie, nagana udzielona w obecności wychowawcy klasy.
 4. Obniżenie oceny z zachowania.
 5. Poinformowanie rodziców o złym zachowaniu (w kontakcie bezpośrednim, pisemnie lub telefonicznie).

Nagrody:

 1. Wyróżnienie przez nauczyciela lub opiekuna świetlicy.
 2. Pochwała w dzienniczku.
 3. Pochwała udzielona wobec wychowawcy klasy.
 4. Podniesie oceny z zachowania.

Podsumowanie

Świetlica jest nieodzownym miejscem w każdej szkole. Zapewnia opiekę, wychowanie, bezpieczeństwo. Uczeń uczestnicząc w zajęciach kształci się, doskonali wewnętrznie i zewnętrznie. Wykonuje czynności, nie dlatego, że musi, ale dlatego, że chce. Praca w świetlicy Szkoły Podstawowej jest bardzo trudna i niewymierna. Wymaga ona od wychowawcy cierpliwości, pomysłowości i bardzo dużej aktywności. Świetlica staje się placówką wspomagającą proces wychowania ucznia. Jest szansą do wykorzystania – z pożytkiem dla dzieci, ich rodziców, jak również dla szkoły i wychowawców.